Verbod op wegwerpplastic

Het Europees Parlement (EP) wil een Europees verbod op plastic voor éénmalig gebruik (ook wel wegwerpplastic genoemd). Dit heeft het Parlement met een grote meerderheidbesloten tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober. Het doel van deze maatregel is om plastic vervuiling in met name zeeën en oceanen aan tepakken, omdat het veel negatieve gevolgen heeft voor mens, dier, klimaat en deeconomie.

Wat is het probleem?

Meer dan 70% van al het zwerfvuil op zee bestaat uit wegwerpplastic. Vanwegehet trage afbreekproces hopen plastic producten zich op in onze zeeën, oceanenen stranden. Plastic afval vervuilt onze wateren en zonder maatregelen tetreffen zouden naar schatting de oceanen tegen 2050 meer plastic dan vis kunnenbevatten.

Deze ophopingen van plastic afval in de oceanen en zeeën wordt ook wel de ‘plastic soep‘ genoemd. Dit zijn letterlijk drijvendevuilnisbelten. De ernst van de situatie kunt u in dit filmpje zien: https://www.youtube.com/watch?v=LhjwVTsRsRM

De nadelige gevolgen van de plastic soep zijn groot. Plastic resten wordenregelmatig gevonden in dieren zoals zeehonden, walvissen, schildpadden envogels. Maar ook in vissen en schaaldieren, waardoor ook wij mensen plasticbinnenkrijgen. Dit is slecht voor de gezondheid van mens en dier. Daarnaastbrengt zwerfvuil ook economische verliezen met zich mee. Als plastic wordtweggegooid zit de economische impact van het materiaal niet alleen in deverloren economische waarde, maar ook in de schoonmaakkosten en verliezenin toerisme, visserij en verscheping.

Welke maatregelen wilthet Parlement nemen?
De voorstellen die door het EP zijn aangenomen schrijvenvoor dat producten met plastic voor éénmalig gebruik vanaf 2021 moetenworden verbannen van de Europese interne markt. Het gaat hier om wegwerpplasticwaarvoor alternatieven van andere materialen beschikbaar zijn. Denkbijvoorbeeld aan wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roer staafjes,ballonsticks, plastic tassen, verpakkingen, fastfood doosjes enzovoort. Meerinformatie kunt u lezen in dit artikel: https://nos.nl/artikel/2233977-eu-wil-wegwerpplastic-verbieden-welke-alternatieven-zijn-er.html

Het gebruik van producten waarvoor nog geen alternatief is moet door delidstaten met ten minste 25% worden verminderd in 2025. Het gaat hier omwegwerpproducten zoals dozen voor fruit, groente, toetjes, ijs, hamburgersen broodjes.

Andere soorten plastic, zoals drinkflessen, moeten apart worden verzameld, meteen recycle doelstelling van 90% in 2025.

Het EP wilt bovendien maatregelen nemen tegen afval van tabaksproducten envistuig (zoals hengels, vishaken enzovoort). De lidstaten moeten ervoor zorgendat afval van tabaksproducten, met name sigarettenfilters waarin plastic isverwerkt, wordt verminderd met 50% in 2025 en 80% in 2030. Ook moet per jaarminimaal 50% van het verloren of achtergelaten vistuig waarin plastic isverwerkt worden verzameld, waarvan 15% gerecycled moet worden. Vistuig isnamelijk een aanzienlijke vervuiler: meer dan een kwart van het afval dat opEuropese stranden wordt gevonden is verloren of achtergelaten vismateriaal.

Wat is de volgende stap?
Met bovenstaande positie gaat het EP in overleg met de Raad om het eens teworden over een Europese aanpak om plastic vervuiling tegen te gaan. DeCommissie heeft hierbij uitsluitend een adviserende rol. Dit overleg tussen dedrie instellingen wordt met een mooi woord ook wel ‘triloog’ genoemd.

Meer informatie over het belang en opzet van een triloog kan je lezen op: https://www.europa-nu.nl/id/vhczmr1tlyxw/triloog