Nieuwe CO2-doelstellingen voor auto´s, busjes en vrachtwagens

De EU zet sterk in op een schonere transportsector. De CO2-uitstoot van zowel auto´s en bestelwagens als vrachtwagens en bussen moet omlaag. Daarom zijn er tijdens de plenaire stemmingen van oktober en november 2018 voorstellen aangenomen om de limieten voor CO2-uitstoot van dezevoertuigen te verlagen. Waarom neemt de EU maatregelen?


De vervoersector is de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen nogsteeds hoger is dan in 1990. Momenteel produceren auto´s en bestelwagensongeveer 15% van de CO2-uitstoot in de EU. Vrachtwagens zijn verantwoordelijkvoor zo´n 25% van de CO2-uitstoot.

Het Europees Parlement (EP) wilt hier nu iets aan doen. Strengere normen voor de uitstoot van deze voertuigen dragen bij aan het schoner maken van de transportsector en kunnen helpen de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te bereiken.

Wat houden de voorstellen precies in?
De uitstoot van auto´s en bestelwagens moet worden teruggedrongen met 20% vanaf 2025 en met 40% vanaf 2030. Voor de vrachtwagens en bussen moet de CO2-uitstoot20% lager liggen tegen 2025 en 35% tegen 2030. (Het is overigens de eerste keer dat er voorstellen zijn aangenomen waarbij de uitstoot van vrachtwagenswordt ingeperkt.)

Verder moeten nieuwe auto´s die vanaf 2030 worden verkocht 35% elektrisch of hybride zijn. Ook moeten vrachtwagenfabrikanten investeren inschonere vrachtwagens, aangedreven door bijvoorbeeld waterstof ofelektriciteit, om ervoor te zorgen dat vanaf 2030 20% van de nieuwevrachtwagens bestaan uit voertuigen zonder of met een lage uitstoot.

En nu?
Of de strengere reductienormen echt zodanig worden ingevoerd is nog helemaalniet zeker. De lidstaten in de Raad buigen zich nu ook over de voorstellen. Zodra de Raad een gezamenlijke positie heeft zullen de gesprekken startenmet het Parlement.

Het vinden van zo’n gezamenlijk standpunt tussen de lidstatenblijkt overigens een nogal moeilijke klus. Een aantal landen met eengrote auto-industrie, zoals Duitsland, zijn behoudender ten opzichte vanstrenge normen en staan tegenover de lidstaten die ambitieuze regels willen, zoals Nederland en Frankrijk.

Over één ding is iedereen het wel eens: de transportsector moetschoner. Hoe snel en hoe drastisch dit moet gebeuren blijft nog echter de vraag…

Voor meer informatie over de doelstellingen en acties van de EU om de CO2-uitstoottegen te gaan, klik hier.