Internationale Handel

Afgelopen maanden is de commissie Internationale Handel (INTA),  druk bezig geweest om nieuwe wetsvoorstellen goed te laten keuren over het actualiseren van oude handelsverdragen en om nieuwe internationale handelsovereenkomsten te sluiten met derde landen. Er is gedebatteerd om de regels van de Wereld Handels Organisatie (WTO) te actualiseren én er zijn verschillende voorstellen goed gekeurd om instrumenten in te zetten om onze Europese interne markt te beschermen.

Waarom is het belangrijk?
De Europese Unie (EU)  is het grootste handelsblok ter wereld, met 16.5% van de wereldwijde import en export. De EU importeert uit meer dan 100 landen. De interne markt is de grootste van de wereld. Europese en internationale consumenten profiteren van de vele voordelen van deze markt waarin mensen, goederen, diensten en geld zich vrij kunnen verplaatsen.

De afgelopen tijd is het speelveld rondom internationale handel aan het veranderen. De relatie die de EU momenteel heeft met de Trans- Atlantische Partners, met name de Verenigde Staten (VS), verloopt stroef vanwege het markt protectionisme en het ‘Trump beleid’ wat er gevoerd wordt. Terwijl aan de andere kant van de Grote Oceaan China oprukt en zich op de wereldhandelsmarkt overal tussen manoeuvreert en inmiddels een zeer belangrijke speler is geworden. Alleen houden de Chinezen zich niet aan alle internationale afspraken van het WTO.
Verder zijn er ook markten van landen die economisch in ontwikkeling zijn, zoals van India, Vietnam, Taiwan, Singapore en Mexico, die niet onderschat mogen worden.

Als de EU het grootste handelsblok van de wereld wil blijven en de interne markt wil behouden is het van uitermate belang dat er wordt ingespeeld op deze nieuwe ontwikkelingen en de EU de juiste handelspositie inneemt.

Wat is er de afgelopen maanden door de INTA commissie bereikt?

  • Nieuwe vrijhandelsakkoorden met Vietnam, Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore, Mexico, Mercosur, Chile, Japan en Canada. De EU is overgestapt van klassieke vrijhandelsakkoorden naar een nieuwe generatie vrijhandelsovereenkomsten. Deze nieuwe vrijhandelsovereenkomsten hebben als doel om nieuwe markten te openen en aanvankelijk diensten, openbare aanbestedingen, investeringen en samenwerkingen op regelgevingsgebied erin op te laten nemen. Een ander doel is om duurzame ontwikkelingen te bevorderen die vergelijkbaar zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zie voor meer informatie: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/trade-policy/trade-agreements/
  • Betere screening van buitenlandse directe investeringen (FDIs). Er komt een Europees systeem die de FDIs in de EU beter gaat controleren. Strategische sectoren zoals energie, transport, communicatie, databeheer, ruimtevaart en financiën en nieuwe technologische ontwikkelingen worden hierdoor beter beschermd. Zie voor meer informatie: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190207IPR25209/eu-gaat-buitenlandse-investeringen-strenger-controleren
  • Voorstel tot modernisering van de WTO: De EU heeft een voorstel gepresenteerd om de WTO te moderniseren. Een aantal belangrijke maatregelen zijn: actuelere internationale handelsregels, aangepast aan de mondiale economie van vandaag; een sterkere toezichthoudende rol van de WTO; en een oplossing voor de dreigende impasse met betrekking tot het stelsel voor geschillenbeslechting. Zie voor meer informatie: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
  • EU – VS relaties: Onlangs stemde de commissie van Internationle Handel vóór een resolutie waarin werd opgeroepen om de besprekingen opnieuw te starten met de VS maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Zie meer informatie: http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20190214STO26415/eu-us-trade-talks-parliament-moves-to-protect-key-interests

Meer willen weten over internationale handel?
Zie de website: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html